Öppetider

Tisdagar 9.00-12.00

Onsdagar 13.00-16.00

Torsdagar 13.00-16.00

(OBS! Kom ihåg att vid förbokning är det möjligt att besöka ArkivCentrum även vid andra tider)

Avvikande öppettider:

ArkivCentrum är stängt följande dagar:

Kalender

2023-12-07 kl 18:30

Föreläsning tsm Riseberga Rediviva: "Vad hittade man i Riseberga?"

2024-01-23 kl 18:30

Föreläsning med Jörgen Lennqvist om Hjälmaren.

2024-01-29 kl 18:30

Föreläsning med arkeologen Kent Andersson om glas.

2024-01-31 kl 10:00

Studiebesök från Karolinska gymnasiet.

2024-02-14 kl 18:30

Föreläsning med Milena Bergquist om krigsbarnen från Wien.

2024-02-19 kl 18:30

Föreläsning med Oscar Hellqvist om backstugor.

2024-03-14 kl 18:30

Föreläsning med Mia Geijer om kulturvägsprojektet.

Aktuellt

upplagd: 2023-11-22 kl 06:14
Föreläsning med Ebba Knabe och Leif Karlenby

Föreläsning med Ebba Knabe och Leif Karlenby


Torsdagen den 7 december klockan 18:30 är det dags för höstens åttonde föreläsning på ArkivCentrum. Arkeologgruppen AB i Örebro gjorde i somras en mindre arkeologisk utgrävning vid Riseberga kloster. Utgrävningen var ett gemensamt initiativ från Föreningen Riseberga Rediviva och Länsstyrelsen Örebro län samt med ekonomiskt bidrag från Lekebergs Sparbank. Arkeologerna Ebba Knabe och Leif Karlenby från Arkeologgruppen kommer att berätta om fynden som gjordes och vilka nya slutsatser man kan dra utifrån dessa.

Föreläsningen är ett samarrangemang med Riseberga Rediviva och Lokalhistoriska Sällskapet i Örebro län.


Projekt Ljusan stjärna


Kulturarv är något vi ärver, men som också över tid omtolkas, och den kultur som lever är ständigt föränderlig och verkar i ett flöde av ständiga influenser. Under inflytande av andra länders kultur kan vi även få en ny blick på vår egna kultur och kulturarv som kan ha en såväl bildande som inspirerande verkan.


ArkivCentrum Örebro län driver under 2023-2024 projektet ”Ljusan stjärna.” Projektet tar avstamp i den gamla traditionen att ”gå med ljusan stjärna” eller ”staffanssjungning” som förr var väldigt vanlig i hela Sverige, men nuförtiden försvunnit från större delen av Sverige, däribland trakterna av Örebro län. I kontrast till detta har vi under det senaste året fått en ökad immigration till Sverige av människor från Ukraina som har en liknande tradition levande i hemlandet. Kanske kan den slaviska jultraditionen att gå med stjärna få oss att se med nya ögon på vår egen försvunna jultradition?

Det finns några gemensamma element i ukrainskt och svenskt julfirande. Den gamla seden att använda halm är en, både att strö på golv och att tillverka prydnader av. I Ukraina finns även en levande tradition av det som på engelska benämns ”caroling” att i grupp gå runt bland hemmen och sjunga julsånger. I likhet med hur det var i Sverige förr bär denna sjungande grupp på stora, handgjorda stjärnor som symboler för Betlehemsstjärnan och gruppen är utklädda till olika figurer med olika betydelser.


Projektet ”Ljusan stjärna” syftar till att både samla in minnen av en försvunnen immateriell kultur och berättelser om en levande kultur som nya länsinvånare har fört med sig till Sverige. Projektet vill visa på likheter mellan jultraditioner i olika länder, öka kunskapen i Örebro län om den svenska traditionen av staffansgång/gå med ljusan stjärna och öka kunskapen i Örebro län om de nya länsborna från Ukrainas jultraditioner. Projektet syftar till att skapa ett arkivbestånd av berättelser och fotografier från Örebro län om ett kulturarv som kan riskera att glömmas bort och spegla dessa berättelser genom workshop och en miniutställning tillsammans med nya länsinvånare från Ukraina. Denna utställning med workshop blir en mötesplats mellan svenska och ukrainska invånare i Örebro län med avstamp i, och samtal kring kulturella likheter.


ArkivCentrums årsmöte 2023


ArkivCentrum Örebro län höll sitt årsmöte onsdagen den 26 april 2023 i Restaurang Svalans konferensrum i Brunnsparken, Örebro. Årsmötesordförande var kultur- och fritidsnämndens ordförande i Örebro kommun, Madelene Spinord Semenets. Tre nyval och ett fyllnadsval gjordes till styrelsen: Cecilia Lönn Elgstrand från Örebro Läns Bildningsförbund, Annelíe Henriksson från Karlskoga, Stefan Backius från Örebro och Gertrud Åstrand från Kumla. Årsmötet beslutade vidare att godkänna styrelsens förslag till nya medlems- och hyllmeteravgifter. Efter årsmötet höll stadsbyggnadsantikvarie Erica Ek en föreläsning under rubriken »Brunnsparken i Adolfsberg - från hälsobrunn till folkets park«.

Årsmöteshandlingar: (pdf-filer)
Årsmöteskallelsen
Dagordning till årsmötet
Verksamhetsberättelsen för 2022
Resultaträkning 2022 och budget 2023
Balansräkning 2022
Revisionsberättelse för 2022
Verksamhetsplan 2023-2024
Styrelsens förslag till avgifter för 2023
Valberedningens förslag 2023
Årsmötesprotokoll 2023-04-26


Digital arkivpedagogik utvecklas under 2022

Under 2022 bedriver ArkivCentrum Örebro län och Arkiv Västmanland tillsammans ett utvecklingsprojekt med namnet Digital arkivpedagogik 2022.

Projektet syftar till att säkerställa att alla barn i Region Örebro län och i Region Västmanland får likvärdig tillgång till skolundervisningsutbudet hos de regionala arkivinstitutionerna ArkivCentrum Örebro län och Arkiv Västmanland. På så sätt gynnas den demokratiska samhällsutvecklingen.

Det är viktigt att skolelever får ta del av arkivhandlingar. Kursplanerna för grundskolan betonar vikten av att eleverna tar del av källmaterial för att utveckla sin ämneskunskap. I grundskolans kursplan för ämnet historia, åk 4-6 står uttryckligen att undervisningen ska behandla vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. För kursplanen i svenska åk 4-6 är dessutom centralt innehåll att arbeta med och förstå handstil.

Det finns dock i många fall ett hinder i rent geografiskt avstånd. Resor tar tid och energi i anspråk, vilket i sin tur påverkar en stor del av skoldagen. Utmaningen för kulturaktörer och skolor blir därför att kunna erbjuda kultur i undervisningen på plats i skola och/eller på den ort barnen befinner sig och att utbudet så gott det går är likvärdigt det utbud som finns på plats hos kulturaktören. Via digital teknik öppnas möjligheten att nå lärare, skolklasser och barn som inte tidigare tagit del av arkivets utbud.

Projektet syftar dessutom till att utveckla arkivpersonalens kompetens vad gäller pedagogik. En effekt av projektet är även att kännedomen om arkivinstitutionernas verksamhet och vikten av arkivverksamhet i stort ökar. Samarbete med Örebro Universitets lärarutbildning och Regional Kulturskola i Västmanland söks även i projektet.

Arkiv Västmanland har under åren gjort arkivpedagogiska insatser och projekt för att nå elever i skolan. Under 2021 har arkivet genomfört en digital satsning i den Digitala skolväskan, ett samarbete med Västerås stadsarkiv, Regionarkivet i Västmanland, Virsbo bruksarkiv, Västmanlands läns museum och Riksarkivet. Arkiv Västmanland har fått mycket positiv respons på den digitala satsningen, där elever kan arbeta med olika arkivmaterial inom framtagna teman, i sina egna klassrum.

ArkivCentrum Örebro län har många års erfarenhet av att ta emot fysiska studiebesök av skolklasser i arkivets lokaler. Främst rör det sig om besök från gymnasieskolor, även om vissa grundskolor även har hittat till arkivet. ArkivCentrum har på sin webbsida byggt upp ett Digitalt klassrum med arkivpedagogiska teman. Här finns även lärarhandledningar, tips och länkar. Materialet är anpassat för att användas av alla åldersgrupper i skolan med tydliga kopplingar till mål i kursplanerna.

Region Örebro län har beviljat ArkivCentrum Örebro län ett extra tillfälligt anslag om 250 000 kronor för detta projekt. Region Västmanland har beviljat 100 000 kronor för projektet.


Invigningen av ArkivCentrum den 13 november 2021

ArkivCentrum är återinvigt!


Under Arkivens dag den 13 november 2021 passade vi på att formellt inviga våra nya lokaler på Nastagatan 11 F i Örebro. Själva invigningen förrättades av Maud Almström Blom (1:e arkivarie och samordnare för enskilda arkiv, Riksarkivet) med hjälp av en gammal ordförandeklubba som vid klubbandet kunde förklara de nya lokalerna för invigda! Från och med nu har vi också åter börjat med fasta öppettider under tisdagar, onsdagar och torsdagar. Varmt välkomna att besöka oss!


Den sista juli 2019 lämnade ArkivCentrum de gamla lokalerna på Nikolaigatan. Alla arkiv var då nedpackade i ca 6500 flyttlådor och flyttade till den nya adressen på Nastagatan. Efter sommaren kunde våra gamla hyllor så småningom börja monteras upp igen i de nybyggda arkivdepåerna och i september kunde så det mödosamma arbetet med uppackningen av arkiven påbörjas. Uppackningen av ett helt arkiv har tagit tid och till en början tvingades vi att ha helt stängt för att kunna koncentera oss på just den biten. Från och med mars månad 2020 började vi ta emot förbokade forskarbesök. På grund av den pågående pandemin fortsatte vi sedan med detta förfarande för att säkerställa att så få personer som möjligt vistas samtidigt i våra lokaler.

ArkivCentrums lokaler på Nastagatan 11 i Örebro

Aktstycket

Aktstycket nr 111


Aktstycket är ArkivCentrums medlemstidning. Tidningen utkommer med fyra nummer per år och sänds i tryckt form till samtliga organisationer och företag som är medlemmar i ArkivCentrum Örebro län.


Övriga kan få tidningen genom att bli enskilda medlemmar i ArkivCentrum. Medlemskapet kostar 200 kr/år. Kontakta ArkivCentrum om du är intresserad av att få Aktstycket hemskickad och önskar enskilt medlemskap.


Samtliga nummer av Aktstycket finns även som pdf-filer och kan läsas här.


Nummer 111 är det senaste numret och utkom i oktober 2023 och innehåller två längre artiklar: en om det 140-årsjubilerande Örebro läns slöjdförening och en om våra folkdräkter.


Du kan ladda hem tidningen som en pdf-fil här.


Aktstycket nr 111

Aktstycket

Aktstycket nr 111


Aktstycket är ArkivCentrums medlemstidning. Tidningen utkommer med fyra nummer per år och sänds i tryckt form till samtliga organisationer och företag som är medlemmar i ArkivCentrum Örebro län.


Övriga kan få tidningen genom att bli enskilda medlemmar i ArkivCentrum. Medlemskapet kostar 200 kr/år. Kontakta ArkivCentrum om du är intresserad av att få Aktstycket hemskickad och önskar enskilt medlemskap.


Samtliga nummer av Aktstycket finns även som pdf-filer och kan läsas här.


Nummer 111 är det senaste numret och utkom i oktober 2023 och innehåller två längre artiklar: en om det 140-årsjubilerande Örebro läns slöjdförening och en om våra folkdräkter.


Du kan ladda hem tidningen som en pdf-fil här.


Aktstycket nr 111